درخواست پنج سندیکایی کارگری فرانسه پیرامون آزادی کارگران

در جریان بازداشت فعالان کارگری در روز جهانی کارگر طی هفته گذشته پنج سندیکای کارگری فرانسوی با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم، ضمن محکوم کردن بازداشت فعالان کارگری در روز جهانی کارگر خواهان آزدای بی‌قید و شرط بازداشت شدگان شدند.
در این نامه‌ی خطاب به حسن روحانی آمده است : “آقای روحانی ، کشور شما کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله مقاوله ‌نامه‌های سازمان جهانی کار مبنی بر احترام بر حقوق افراد را امضا کرده است. مزدبگیران ایران با بزرگداشت اول ماه مه، بهبود شرایط اقتصادی خود را که اخیرا بدتر هم شده است مطالبه می‌کنند.”
گفتنی است کە در اتباط با بازداشت‌های روز کارگر، “اسحاق روحی” کارگر اهل سنندج که در روز کارگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با پایان دوران بازجویی خود به زندان مرکزی این شهر منتقل شد، برخی دیگر از بازداشت شدگان همچون رضا شهابی نیز با قرار کفالت آزاد شدند.