انتقال نجف مهدی‌پور به زندان ایلام

نجف مهدی‌پور روزنامه‌نگار ایلامی، از زندان دره‌شهر به زندان مرکزی ایلام منتقل شد. پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۹۸ حکم یک سال حبس وی در رابطه با اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” از سوی شعبه‌ی پنجم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تایید و قطعی شده و روز ۱۱ خرداد نامبردە بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دره‌شهر منتقل شده بود.
منابع محلی در این خصوص روز شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ خبر دادند کە “نجف مهدی‌پور” صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول دوهفته‌نامه‌ی تعلیق‌شده‌ی “باخترزمین”، بە صورت ناگهانی از زندان درە شهر بە زندان ایلام منتقل شدە است.
نجف مهدی‌پور ۳۰ اردیبهشت ۹۷ با اتهامات مذکور از سوی دستگاە قضایی رژیم مواجە و در اول اردیبهشت ۹۸ حکم حبس یک ساله‌ی او عینا تایید و قطعی شد.
نهایتا مهدی‌پور روز ۱۱ خرداد ۹۸ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان دره‌شهر منتقل شده بود.