بازداشت یک فعال مدنی در تهران

با افزایش فشارهای جوامع جهانی بر رژیم ایران و افزایش حرکات اعتراضی در میان اقشار مختلف جامعە، فشار بر فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی نیز از سوی نهادهای امنیتی افزایش یافتە است.
در این راستا روز چهارشنبه ٢١ فروردین “یاسمن آریایی” فعال مدنی و بازیگر تئاتر در منزل پدری خود توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد.
نامبردە پس از تماس تلفنی با خانواده دلیل بازداشت خود را شکایت دادسرای ارشاد عنوان نمودە و از انتقالش به بازداشتگاه “وزرا “خبر دادە است.
یکی از کاربران توئیتر دلیل بازداشت آریانی را پخش گل به مناسبت روز زن در مترو تهران عنوان کرده است.
بازداشت و دستگیری یاسمن آریایی در حالی است کە، طی هفته‌ی جاری دست کم خبر بازداشت چهار فعال حقوق بشر بهائی از جملە “ژینوس سبحانی” منتشر شدە است.