بازداشت و دستگیری گستردەی شهروندان در کردستان ایران

پس از کشتە شدن عوامل مزدور سپاەپاسداران در پیرانشهر، جوانرود و سروآباد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فشارهای امنیتی را بر شهروندان کرد افزایش دادە و در این راستا اقدام بە دستگیری و احضار بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف کردستان نمودەاند، این اقدام نیروهای امنیتی پس از بە توپ بستن مقرهای احزاب کردستانی در کوهستان‌های قندیل و هلگورد و با هدف تضعیف موج مبارزات شکل گرفتە در کردستان صورت گرفتە است.

در راستای افزایش فشار نهادهای امنی در شهرهای کردستان، بسیاری از شهروندان کرد از سوی این نهاد بازداشت و دستگیر شدەاند و از سرونشت آنان اطلاعی در دست نمی‌باشد.
در همین خصوص شامگاه شنبە ١٥ تیر ٩٨ نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بە منزل دو شهروند کە هویت آن‌ها “شیرکو عباسی طاهر” و “هوشیار امینی” ذکر شدە یورش بردە و این دو را بازداشت کردەاند.
در خبری دیگر در همین پیوند در بوکان نیز نیروهای امنیتی رژیم دو برادر ساکن یکی از روستاهای این شهر را بازداشت کردەاند.
سازمان حقوق بشری هنگاە ضمن تایید این خبر نوشت: این دو برادر با هویت “اسعد حسن پور” و “یونس حسن پور” روز دوشنبە ١٧ تیر ٩٨ از سوی نیروهای امنیتی بوکان دستگیر شدەاند.
در همین خصوص ” صدیق رستمی ” از فعالین مدنی اهل دیواندرە و ساکن سنندج روز پنج شنبە ٢٠ تیر ٩٨ جهت اجرای حکم بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.
همچنین بە تازگی و در ادامە موج اخیر بازداشت شهروندان کرد، پنج شهروند دیگر نیز در مهاباد بازداشت شدەاند.
“سهراب قادرزادە”، “سلیم شیخە نژاد”، “هیمن اسماعیلی”، “امید قادری” و “خالد کاولانی” اسامی افرادی است کە از سوی نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شدەاند.
پنجشنبە ٢٠ تیر ٩٨ هم نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک شهروند ٤١ سالە را با هویت “علی اسماعیلی” فرزند محمد در روستای جاشیران این شهرستان بازداشت کردەاند.
نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد در شامگاه ١٥ تیر نیز فردی بە نام “بهنام الیاسی” را دستگیر کردند.
لازم بذکر است کە اتهام بیشتر بازداشت شدگان اخیر در شهرهای کردستان، همکاری با احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی عنوان شدە است، اتهامی کە معمولا برای سرکوب فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی در کردستان از آن استفادە میشود تا صدای آزادی‌خواهی ملت کرد را بدین شکل خاموش کنند.