اجرای حکم حبس یک شروند کرد اهل ” تنگیسر”

فردین عیوضی، شهروند اهل روستای “تنگیسر” از توابع سنندج که توسط دادگاه انقلاب سنندج به زندان محکوم‌شده بود، روز چهارشنبه هفته گذشته در مراجعه به اجرای احکام دادگاه انقلاب رژیم بازداشت و جهت تحمل محکومیت پنج ساله خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در این خصوص نوشتە است کە، صبح روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، “فردین عیوضی”، شهروند اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج در مراجعه به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج از سوی ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حبس ۵ ساله خود راهی زندان مرکزی سنندج شد.
مأموران اداره اطلاعات روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، عیوضی را بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردە بودند.
این شهروند کرد بە اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون و تبلیغ علیه نظام” بازداشت و بە حبس محکوم شدە است.