تحصن سپیده قلیان مقابل دفتر مسئول زندان قرچک ورامین

روز گذشتە، سپیده قلیان فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی، نبود امکانات کافی و قطعی آب در این زندان در مقابل دفتر رئیس زندان قرچک ورامین دست به تحصن زده است.
روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمان پرونده تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز، محبوس در بند زندان زندان قرچک ورامین، در پی ایجاد جو ملتهب، قطعی آب و ضرب و شتم و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر زندانیان سیاسی و همچنین نبود کولر در بند زنان در مقابل دفتر رئیس این زندان دست به تحصن زده است. این تحصن از سوی سپیده قلیان در حالی است که طی روزهای گذشته “ندا ناجی” از سوی زندانیان غیرسیاسی و پرسنل این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع قلیان در اعتراض به ضرب و شتم ۲ تن از زندانیان سیاسی بنامهای “ندا ناجی” و “عاطفه رنگریز” دست به تحصن زده است.
ندا ناجی، که در جریان تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود و در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر میبرد طی ۲ مرحله از سوی زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بهداری زندان قرچک برای مدتی با تاربینی مواجه شده بود. همچنین عاطفه رنگریز نیز کە از زنان محبوس در بند زنان زندان قرچک میباشد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت از ناحیه کتف و پا آسیب دیدە است