اساسنامه‌ی انجمن زندانیان سیاسی کردستان ایران

اساسنامهی انجمن زندانیان سیاسی کردستان ایران

مقدمه‌:

      زندانیان سیاسی درمیان همه‌ی خلقهاوملتهای تحت ستم بخشی از پیگیرترین مبارزان راه‌ رهایی و آزادی، وسعادت جامعه‌ محسوب میشوند.زندانیان سیاسی کرد بویژه‌ درایران که‌ با رژیمی ضد خلقی مواجهند بیشتر از سایرین مورد شکنجه‌ وآزار و در معرض خطر مرگ قرارمی‌گیرند. به‌همین دلیل‌است که‌ بیشترازدیگران شایسته‌ تجلیل وتقدیرمی‌باشند.

 در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی بطور غیرانسانی و به‌ ناحق محکوم به‌ اعدام می‌گردند اما بدون‌ واهمه‌ از مرگ به‌ مقابله‌

با جلادان برخاسته‌ و تا آخرین نفس به‌ اعتقادات خود پایبندند و به‌ آرمانهای خلقشان وفادار می‌مانند وآنهایی که‌ با احکام سبکتری روبرو میشوند نیز تمامی آزارو شکنجهی‌ زندان ودوری از عزیزانشان، وحتی مصیبت و محرومیت خانواده‌هایشان‌را با صبر و استقامت و روحیه‌ی انقلابی تحمل می‌کنند تا هرگز در مقابل خواست دشمن تسلیم نشوند وحرمت مبارزه‌ و فعالیت خویش را محفوظ نگه‌ دارند. گاهی اتفاق می‌افتد که‌ شماری از زندانیان سیاسی  دلیرانه‌ زنجیرهای اسارت‌را پاره‌ کرده‌ و درب زندانهارا می‌شکنند و دوباره‌ به‌ صفوف مبارزه‌ می پیوندند و تلاش و فعالیت انقلابی‌را از سر میگیرند، قدر مسلم این‌است که‌ همه‌ی اینان شایسته‌ی تجلیل و مایه‌ افتخار هستند. باید باصراحت اذعان نمود که‌ جنبش آزادیخواهانه‌ی مردم کردستان بنا به‌ دلایل بسیاری که‌ بخشی از آنها خارج از اراده‌ی رهبری جنبش می‌باشند نتوانسته‌است آنگونه‌ که‌ شایسته‌ است به‌ مطالبات زندانیان سیاسی و خانوادهای گرامی‌شان رسیدگی نمایندو جبران فداکاریهای آنان‌را بطور ناکامل هم که‌ شده‌ پاداش دهند. به‌ همین دلیل بمنظورتلاش در راستای جبران آنچه‌ که‌ گذشت و در جهت پرکردن چنین خلاء چشمگیری در انجام وظایف انقلابی جنبش، به‌ پیشنهادو خواست و ابتکار شماری از زندانیان سیاسی رهایافته‌ انجمن زندانیان سیاسی کردستان ایران تأسیس گردید که ساختار، وظایف واهداف این انجمن در این اساسنامه‌ درج و تنظیم شده‌ است.

فصل اول نام وساختار انجمن:

بند اول: نام انجمن ، انجمن زندانیان سیاسی کردستان ایران می‌باشد که‌ در این اساسنامه‌ اختصارا” به‌ عنوان انجمن از آن نام برده‌ می‌شود.

بند دوم: شروط و تعریف زندانی سیاسی

زندانی سیاسی – در این اساسنامه‌- بر‌ آن دسته‌ از فعالان میهن‌پرست اطلاق‌ می‌شود که‌ به‌ دلیل فعالیت سیاسی ومدنی و موضع ملی‌گرایانه‌ و افکار دموکراسی‌خواهی و آزاد‌ی‌مداری وعدالت‌و مساوات طلبی درجنبش احقاق حقوق ملت کرد، در کردستان ایران مشارکت نموده‌ و در نتیجه‌ی این مقاومت و فعالیت از طرف رژیم حاکم بر ایران بازداشت یا زندانی شده‌ و یا با محکومیت روبرو شده‌است.

فصل دوم: اهداف انجمن

بندسوم: اهداف انجمن عبارت است از:

الف: تلاش در راه‌ شناساندن آرمانهای انسانی زندانیان سیاسی به‌ سازمانهای حقوق بشری، مجامع دفاع از حقوق و وضعیت زندانیان سیاسی و به‌ طورکلی افکار عمومی در داخل و خارج از کشور.

ب: کمک به‌ آزادی زندانیان سیاسی و یا تخفیف احکام صادره‌ از طریق کسب حمایت افکار عمومی خارجی وداخلی وسازمانهای مربوطه‌.

ج: تلاش در راستای ریشه‌کن‌کردن انواع شکنجه‌های جسمی و روحی در زندانهای ایران.

د: حمایت مادی و معنوی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های ارجمند آنها در حد امکان.

هـ: هرگونه‌ فعالیت ممکن که‌ د به‌ بهبود وضعیت زندانیان سیاسی وخانوادهای آنان کمک نماید.

فصل سوم: ارگانهای انجمن

بند چهارم، ارگانهای انجمن عبارت‌است از:

الف: کنفرانس عمومی، هردوسال یکبار برگزار می‌شود و کارو فعالیت انجمن و مدیریت انجمن‌را مورد بررسی و بازنگری قرارمی‌دهدو در صورت لزوم اقدام به‌ تغییراتی در اساسنامه‌ می‌نماید وشورای مدیریتی تازه‌ انتخاب می کند.

ب: کنفرانس فوق العاده‌، در شرایطی خاص و ویژه‌ برگزار می‌شود و‌ مجموع صلاحیتهای کنفرانس عمومی‌را داراست.

ج: کمیته‌ی اداری، ازطرف کنفرانس عمومی انتخاب می‌شود، در دوران مسئولیت خود به‌ وظایفش عمل می‌کند و هیأت اجرایی و مسئول اول‌را انتخاب میکند وهرماه‌ یک بار تشکیل جلسه‌ می‌دهد و دربرابرکنفرانس عمومی پاسخگو می‌باشند.

د: هیئت اجرایی هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه‌ می‌دهد و دربرابر کمیته‌ی اداری پاسخگوست.

تبصره‌:

۱- درشرایطی که‌ کمیته‌ی ‌اداری قادر به‌ حل وفصل مشکلات پیش آمده‌ نباشد و راه‌حلی مناسب ارائه‌ ندهد میتواند بمنظور حل مشکل اعضای کنفرانس قبلی‌را دعوت به‌ جلسه‌ نماید مشروط به‌ اینکه‌ دو سوم اعضای کنفرانس قبلی امکان حضور در جلسه‌‌را داشته‌ باشند.

۲-برای حل مشکلات میتوان با درخواست دو سوم از اعضای کمیته‌ی اداری یا دو سوم ازاعضای اصلی انجمن اقدام به‌ برگزاری کنفرانس فوق العاده‌ کرد.

۳- کمیته‌ی اداری از هفت نفر تشکیل میشود که‌ سه‌ نفر از آنها به‌ عنوان هیئت اجرایی انتخاب می‌شوند واز میان این سه‌ نفر یکی به‌ عنوان مسئول اول انتخاب می‌گردد. کمیته‌ی اداری طبق آیین‌نامه‌ خاص داخلی انجمن  تقسیم کار کرده‌ و وظایف مربوطه‌را فرموله‌ می‌نماید ‌. مسئول اول انجمن با موافقت کمیته‌ی اداری یکی از اعضای هیئت اجرایی رابه‌ عنوان معاون خود انتخاب می‌کند.

۴-کمیته‌ی اداری میتواند با اکثریت آراء سه‌ نفراعضای انجمن‌را درکردستان وخارج از کردستان باتوجه‌ به‌ احتیاجات به‌عنوان مشاور انتخاب کند.

فصل چهارم: عضویت انجمن

 بند پنجم، شرایط عضویت در انجمن عبارت‌است از:

الف: کرد کردستان ایران یا ساکن کردستان ایران باشد و به‌ علت مبارزه‌ علیه‌ رژیم ایران بازداشت شده‌ باشد.

ب: به‌ اهداف انجمن اعتقاد داشته‌ باشد.

ج: در راستای انجام وظایف انجمن تلاش نماید.

د: حداقل شش ماه‌ در محیط زندان بسر برده‌ باشد، و یا به‌ علت مبارزه‌ی سیاسی در مورد وی حکم زندان لااقل به‌مدت شش ماه‌ صادر شده ‌باشد.

هـ: حق عضویت خویش‌را پرداخت نماید.

نحوه‌ی پذیرش عضو عبارت‌است از:

الف: دو نفر از اعضای انجمن اورا معرفی و تأیید می‌نمایند.

ب: اسناد ومدارک قابل اثبات ارائه‌ می‌دهد و یا دونفر از اعضای قابل اعتماد انجمن صحت اظهارات وی‌را تأیید می‌نمایند.

تبصره‌:

۱- هر دلسوز جنبش کرد که‌ علاقمند به‌ حمایت از زندانیان سیاسی کردستان ایران باشد می‌تواند عضویا هوادار انجمن باشد.

۲- کنفرانس انجمن بنا به‌ پیشنهاد اعضای کمیته‌ی اداری می‌تواند آن دسته‌ از هواداران‌را که‌ در فاصله‌ی زمانی میان دو کنفرانس در راستای اهداف انجمن فعالیت مؤثرنموده‌اندرا به‌ عنوان عضو افتخاری انجمن بپذیرد.

فصل پنجم: وظایف انجمن

بند ششم،وظایف اساسی انجمن که‌ توسط اعضای آن به‌ انجام می‌رسند عبارتند از:

الف: گردآوری اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی کردستان ایران، اتهاماتی که‌ به‌ آنها نسبت داده‌ شده‌، مدت حبس، زمان و مکان بازداشت آنها، زندانی که‌ در آن محبوس هستند و هرگونه‌ اطلاعاتی که‌ به‌ وضعیت آنها کمک نماید.

ب: کسب اطلاع از وضعیت سلامتی زندانیان و چگونگی مراقبتهای درمانی و خوراکی  و به‌ طور کلی تأمین احتیاجات آنها از سوی زندانبانان آنان.

ج: مشخص‌کردن وضعیت خانواده‌ی‌ زندانیان(مجرد، متاهل) تعداد و سن فرزندان، وضعیت معیشتی و میزان در آمد خانواده‌ها، شناسایی خویشاوندان نزدیک و هرگونه‌ اطلاعات مفید دیگر.

د: جمع‌آوری کمکهای مالی از دلسوزان جنبش کردو سازمانهای بشردوست به‌ منظور کمک به‌ زندگی زندانیان، گرفتن وکیل در مواقعی‌که‌ امکان آن وجود دارد واز همه‌ مهمتر کمک به‌ زندگی خانواده‌های زندانیانی که‌ از منبع درآمد برخوردار نیستند تا معیشت و زندگی آنها تأمین گردد.

هـ: رسیدگی و ارسال پیام به‌ زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان در مناسبتهای ملی و میهنی.

و: تشکیل همایش و سمینار به‌ منظور شناساندن بیشتر زندانیان سیاسی و آرمانهای مقدس آنان به‌ افکار عمومی و جلب توجه ‌و حمایت آنها به‌ سوی سرنوشت این مبارزان.

فصل ششم: درآمد انجمن

بند هفتم، در آمد انجمن از منابع ذیل تأمین می‌گردد:

الف: حق عضویت اعضا.

ب: کمکهای مالی از سوی دلسوزان جنبش کردستان و سازمانها و افراد نیکوکار‌.

ج: درآمد مراکز، بنیادها، همایشها و جلسات انجمن.

تبصره‌:

این اساسنامه‌ پس از بحث و بررسی و بازنگری کامل در سومین کنفرانس انجمن درتاریخ  10/11/2012 به‌ تصویب جلسه‌ی عمومی اعضای انجمن رسیده‌است که‌ شامل شش فصل وهفت بندو هفت تبصره‌ می‌باشد.